روش تحقیق و نگارش علمی

همه دوره های ادبی جواهر سازی هنرهای تجسّمی زبان های خارجی موسیقی روش تحقیق و نگارش علمی مدیریت کسب و کار نرم افزار و گروه معماری
شماره نام دوره آموزشی مدت زمان تاریخ شروع
کارگاه مقاله‌نویسی برای نشریات معتبر 8 ساعت
SPSS مقدّماتی 16ساعت