تخفیف‌ها

دانشجویان دانشگاه تهران 15%
کارکنان دانشگاه تهران،همسر و فرزندان آنها 10%
اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران، همسر و فرزندان آنها 10%
دانشجویان عضو کانون های فرهنگی هنری و انجمن های علمی دانشگاه تهران 20%

دانشجویان شاهد و ایثارگر 35%
دانش آموختگان دانشگاه تهران و دانشجویان سایر دانشگاه ها 10%