۱- پرداخت شهریه: واریز به حساب شماره  ۵۲۲۵۳۹۵۷۱۶  بانک ملت،  شناسه  واریز: ۱۱۲۹ به نام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و ارائه فیش به مسئول ثبت نام، یا پرداخت از طریق pos موجود در مرکز.
۲- شرایط انصراف:
الف- در صورت اعلام انصراف تا ۲۴ ساعت پیش از شروع کلاس، با کسر ۱۰%  شهریه واریزی مابقی مبلغ عودت داده خواهد شد.
ب- در صورت اعلام انصراف در فاصله بین ۲۴ ساعت پیش از شروع کلاس تا پیش از دومین جلسه، با کسر ۵۰% شهریه، مبلغ عودت داده خواهد شد.
ج- انصراف پس از این زمان پذیرفته نیست و مبلغی برگردانده نمی‌شود.
۳-  در صورت عدم تشکیل کلاس از سوی مرکز، کل شهریه بازگردانده خواهد شد.
۴-  غیبت بیش از یک چهارم ساعات کلاس، پذیرفته نیست و برای غایبان بیش از حداکثر مجاز، گواهینامه پایان دوره صادر نخواهد شد.
۵-  چنانچه هنرجوی موسیقی غیبت داشته باشد، تشکیل جلسه جبرانی ممکن نیست و هزینه‌ای مسترد نخواهد شد.
۶- همراه‌داشتن کارت‌شناسایی مرکز در همه جلسات الزامی است. همچنین انتظار می‌رود هنرجویان/دانش‌پذیران پیش از حضور مدرس در کلاس حضور یافته باشند.
۷- حضور همراه در کلاس مجاز نیست. در موارد استثنایی باید هماهنگی لازم پیشاپیش صورت پذیرد.
۸- انتظار می‌رود قوانین، مقررات و شئونات اخلاقی و رفتاری متناسب با محیط علمی و آموزشی دانشگاه، (پوشش مناسب، خودداری از استعمال دخانیات، پرهیز از رفتار نامناسب با دیگر         دانش‌­پذیران/ هنرجویان، کارکنان و مدرسان) همواره مد نظر باشد. در موارد بروز نقض اصول رفتاری تعیین شده، طبق مقررات دانشگاه تهران رسیدگی به عمل خواهد آمد.
۹-  چنانچه هنرجو/ دانش‌پذیر بیش از یک سال پس از اتمام دوره برای صدور گواهینامه اقدام نماید، تعهدی در این باره به عهده مرکز نخواهد بود.
۱۰- مرکز  تعهدی برای ترجمه گواهینامه‌­های صادره ندارد.

.