کلاس‌های پاییـز ۱۳۹۸

برای کسب اطلاعات بیشتر همه گروه‌ها با شماره تلفن‌های زیر

تماس حاصل فرمایید.

۶۶۴۱۹۲۱۱     ۶۶۴۱۹۲۱۲      ۶۶۴۱۹۳۹۱

نام دوره مدت دوره زمان کلاس (روز ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) ۳۰ ساعت روز های زوج{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) ۳۰ ساعت روزهای زوج{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) ۳۰ ساعت روز های زوج{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) ۳۰ ساعت روزهای زوج{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) ۳۰ ساعت روزهای زوج{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) ۳۰ ساعت روزهای زوج{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) ۳۰ ساعت روز های فرد{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) ۳۰ ساعت روزهای فرد{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) ۳۰ ساعت روز های فرد{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) ۳۰ ساعت روزهای فرد{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) ۳۰ ساعت روزهای فرد{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) ۳۰ ساعت روزهای فرد{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح چهار) ۳۰ ساعت روزهای زوج{بعدازظهر}ساعت ۲۰-۱۷:۳۰ مهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح یک) ۴۰ ساعت شنبه –دوشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح یک) ۴۰ ساعت شنبه –دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح یک) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح یک) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح دو) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح دو) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح سه) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح سه) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح چهار) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح چهار) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح پنج) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح پنج) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح شش) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح شش) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح هفت) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح هفت) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح هشت) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک(سطح هشت) ۴۰ ساعت شنبه –دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی پیشرفته (سطح یک) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ مهر ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی پیشرفته (سطح دو) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ مهر ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی پیشرفته (سطح سه) ۴۰  ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ مهر ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
زبان ایتالیایی۱ ۴۰ ساعت شنبه – دوشنبه  (ساعت۱۵-۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ایتالیایی۲ ۴۰ ساعت یکشنبه – سه شنبه (ساعت ۲۰-۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ایتالیایی ۳ ۴۰ ساعت شنبه – دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۲:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۱ ۴۰ ساعت پنجشنبه(ساعت ۱۳-۹) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۱ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۲۰-۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۷:۳۰-۱۵) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۲۰-۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۴ ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه(ساعت۱۷:۳۰-۱۵) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۵ ۴۰ ساعت شنبه—چهارشنبه(ساعت۲۰-۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۶ ۴۰ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۳-۹) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی۷ ۴۰ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۷-۱۳) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۱ ۴۰ ساعت شنبه- چهارشنبه(ساعت۱۹:۳۰ -۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه (ساعت۱۵-۱۲:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فراسه ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۷:۳۰-۱۵) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه۴ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت ۲۰-۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۱ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۲ ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه(ساعت  ۱۴ تا ۱۶:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت  ۱۴ تا ۱۶:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۴ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت  ۱۴ تا ۱۶:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۱ ۴۰ ساعت چهارشنبه(ساعت۱۹-۱۶) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۲ ۴۰ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۲-۹) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۳ ۴۰ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۶-۱۳) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۴ ۴۰ ساعت پنجشنبه(ساعت ۱۲-۹) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۵ ۴۰ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۹-۱۶) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۶ ۴۰ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۶-۱۳) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
آمادگی تاپیک ۱ ۳۰ ساعت پنجشنبه(ساعت ۲۰-۱۷) مهر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
آمادگی تاپیک ۲ ۵۰ ساعت چهارشنبه(ساعت ۱۸-۱۶) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
زبان چینی ۱ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۲۰-۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان چینی ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۵-۱۲:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان چینی ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۷:۳۰-۱۵) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۱ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۵-۱۲:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۷:۳۰-۱۵) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۲۰-۱۷:۳۰) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
TTC ۲۴ ساعت گروه ۱:  سه شنبه، ساعت ۱۹-۱۶

گروه ۲:   پنجشنبه، ساعت  ۱۸-۱۵

مهر ۴٫۹۰۰٫۰۰۰

 

آمادگی TOEFL  (گروه یک) ۸۰ ساعت چهارشنبه – پنجشنبه{بعدازظهر}ساعت ۲۰-۱۶ مهر ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
 آمادگی TOEFL  (گروه دو) ۸۰ساعت چهارشنبه-پنجشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷

جمعه{ صبح }ساعت۱۲-۱۰

مهر ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
آمادگی IELTS (گروه یک) ۸۰ ساعت جمعه ها (ساعت ۱۵-۱۰) مهر ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
آمادگی IELTS  (گروه دو) ۸۰ ساعت چهارشنبه {بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶

جمعه ها (ساعت ۱۴-۱۰)

مهر ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
UTEPT ۴۰ ساعت دوشنبه{بعدازظهر}ساعت ۲۰-۱۶

چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶

مهر ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
MSRT ۴۰ ساعت چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶ مهر ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
GRE ۸۰ ساعت چهارشنبه – پنجشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶ مهر ۷٫۵۰۰٫۰۰۰

 

نام دوره متد آموزشی مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
ICDL 1  (Word-Excel) (Access_PowerPoint) دو ترم

و کل دوره

۷۲ ساعت

۳۶ساعت سه شنبه (ساعت ۱۶-۲۰) مهر ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
ICDL 1 (Word-Excel) (Access_PowerPoint) ۳۶ساعت پنج شنیه (ساعت ۹-۱۳) مهر ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
ICDL 2

(مبانی کامپیوتر-ویندوز-اینترنت)

۳۶ساعت پنج شنیه (ساعت ۱۳-۱۷) مهر ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
ICDL 2

(مبانی کامپیوتر-ویندوز-اینترنت)

۳۶ساعت سه شنبه (ساعت ۱۲-۱۶) مهر ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
مقدماتی ۳DMax سه ترم

و کل دوره

۱۵۰ ساعت

۵۰ ساعت شنبه-دوشنبه (ساعت ۱۷:۳۰-۱۵) مهر ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
متوسطه ۳DMax ۵۰ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت   ۱۷:۳۰-۲۰) مهر ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
پیشرفته۳DMax ۵۰ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۷:۳۰-۲۰) مهر ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
 (مقدماتی)AutoCAD دو ترم

و کل دوره

۱۰۰ساعت

۵۰ ساعت یکشنبه سه شنبه(ساعت ۱۵-۱۷:۳۰) مهر ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
 (پیشرفته)AutoCAD ۵۰ ساعت یکشنبه سه شنبه(ساعت ۱۷-۲۰) مهر ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
V – Ray ۴۸ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۲۰) مهر ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
نقشه کشی معماری ۴۸ ساعت پنج شنبه(ساعت۱۵-۱۹) مهر ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
انیمیشن در معماری Lumion ۳۰ ساعت جمعه(ساعت ۹-۱۲) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
Revit (رویت در معماری) ۴۸ ساعت جمعه (ساعت ۱۲-۱۶) مهر ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
Photoshop 1 دو ترم

و کل دوره

۷۲ ساعت

۳۶ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۵-۱۸) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
Photoshop 2 ۳۶ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۵-۱۸) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با InDesign ۳۰ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۷-۲۰) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با Fontlab ۳۰ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۵-۱۸) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با Illustrator ۳۰ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۵-۱۸) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار GIS ۳۰ ساعت دو‌شنبه (ساعت ۱۷-۲۰) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار GIS  ۳۰ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۵-۱۸) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
SPSS ۱۶ ساعت شنبه (ساعت۱۸-۲۰) مهر ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
پرزانته (شیت بندی) ۱۵ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۱-۱۳) مهر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ضوابط شهری ۴۸ ساعت جمعه (ساعت ۹-۱۳) مهر ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار Lisrel (کارگاه) ۸ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۵-۱۹) مهر ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
فتوشاپ در معماری ۲۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۳-۱۶) مهر ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
برنامه نویسی اندروید (آموزش جامع) ۲۸ ساعت جمعه (ساعت۹-۱۳) مهر ۴٫۹۵۰٫۰۰۰
برنامه نویسی اندروید-پروژه

(فروشگاه اینترنتی)

۸ساعت جمعه (ساعت۹-۱۳) مهر ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
برنامه نویسی پایتون (مقدماتی) دو ترم

و کل دوره

۵۶ ساعت

۲۴ ساعت جمعه (ساعت۱۰-۱۳) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
برنامه نویسی پایتون (پیشرفته) ۲۴ ساعت جمعه (ساعت۱۰-۱۳) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰

 

نام دوره متد آموزشی مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
ویراستاری( ویرایش فنی و زبانی)   ۳۰ ساعت چهار شنبه(ساعت ۱۵-۱۸) مهر ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
ویراستاری( ویرایش فنی و زبانی)   ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۴-۱۸) مهر ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
نویسندگی ۱ سه ترم

و کل دوره

۶۰ ساعت

۲۰ ساعت شنبه (ساعت ۱۹:۳۰-۱۷:۳۰) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
نویسندگی ۲ ۲۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۹:۳۰-۱۷:۳۰) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
نویسندگی ۳ ۲۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
خوانش داستان های شاهنامه   ۱۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۶-۱۴) مهر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
مثنوی خوانی   ۱۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۸-۱۶) مهر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
حافظ خوانی   ۱۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۲۰-۱۸) مهر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

نام دوره متد آموزشی مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
طراحی ۱ دو ترم

و کل دوره

۶۰ ساعت

۳۰ ساعت سه شنبه (ساعت ۲۰- ۱۷)

پنجشنبه (ساعت ۱۷-۱۳)

مهر ۳٫۲۰۰٫۰۰۰
طراحی ۲ ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۷-۱۳) مهر ۳٫۲۰۰٫۰۰۰
نقاشی ۱ چهار ترم

کل دوره

۱۲۰ ساعت

۴۰ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۷- ۱۳) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
نقاشی ۲ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۹)       مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
نقاشی ۳ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۹)          مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
نگارگری ۱ دو ترم

کل دوره

 ۶۰ ساعت

۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۲۰-۱۷) مهر ۳٫۳۰۰٫۰۰۰
نگارگری ۲ ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۲۰-۱۷)   مهر ۳٫۳۰۰٫۰۰۰
خوشنویسی ۳۰ ساعت شنبه (ساعت ۱۸-۱۵) مهر ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
تذهیب ۱ دو ترم

و کل دوره

۶۰ ساعت

۳۰ ساعت شنبه(ساعت ۱۵-۱۲)

دوشنبه (ساعت ۱۷-۱۴)

مهر ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
تذهیب ۲ ۳۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۲-۹)              مهر ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
عکّاسی پایه دو ترم

و کل دوره

۵۰ ساعت

۲۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۲۰-۱۸) مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
عکّاسی پیشرفته ۳۰ ساعت چهار شنبه(ساعت ۱۸-۱۶) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
طراحیخط ۲۰  ساعت شنبه ها (ساعت ۲۰-۱۸) مهر ۲٫۳۰۰٫۰۰۰
تصویرسازی ۱ دو ترم

و کل دوره

۶۰ ساعت

۳۰ ساعت سه شنبه/ پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
تصویرسازی۲ ۳۰ساعت سه شنبه/ پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
آموزش کارتون ۳۲ساعت سه شنبه/ پنجشنبه(ساعت ۱۲-۱۰) مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
نقاشی روی پارچه (گروه یک) ۲۴ساعت جمعه (ساعت ۱۱-۱۴) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
نقاشی روی پارچه (گروه دو) ۲۴ساعت سه شنبه (ساعت ۱۳-۱۶) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
گریم ۳۶ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۷-۲۰) مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته ۱  

پنج ترم

و کل دوره

۸۰ ساعت

۱۶ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته ۲  ۱۶ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته ۳  ۱۶ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته ۴  ۱۶ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته۵  ۱۶ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
خوشنویسی لاتین ۱۶ساعت شنبه (ساعت ۱۸-۲۰) مهر ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
مجسمه سازی ۱ پنج ترم

و کل دوره

۱۴۰ ساعت

۴۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۰-۱۵) مهر ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
مجسمه سازی ۲ ۵۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۵-۲۰) مهر ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
مجسمه سازی ۳ ۵۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۵-۲۰) مهر ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
تصویر برداری سه ترم

و کل دوره

۹۰ ساعت

۹۰ساعت سه شنبه (ساعت ۱۹-۱۶) مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
میناکاری روی سفال ۳۰ساعت دوشنبه (ساعت۲۰-۱۷) مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
سفالگری ۲۰ساعت سه شنبه (ساعت۱۸-۱۶) مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰

 

 

نام دوره متد آموزشی مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
طلاسازی مقدماتی ۱

۷ ترم

و کل دوره

۱۴۰ ساعت

۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه  (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی مقدماتی ۲ ۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه  (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی مقدماتی۳ ۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه  (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی پیشرفته ۱ ۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه  (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی پیشرفته ۲ ۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی پیشرفته ۳ ۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی پیشرفته ۴ ۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
ژورنال سازی ۱

۳ ترم

و کل دوره

۶۰ ساعت

۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
ژورنال سازی ۲ ۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
ژورنال سازی ۳ ۲۰ساعت سه شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۷) مهر ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
طراحی طلاوجواهر با نرم افزار

(مقدماتی)

۲ ترم

و کل دوره

۱۲۰ ساعت

۶۰ساعت چهارشنبه  (ساعت ۱۷-۱۳) مهر ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
طراحی طلاوجواهر با نرم افزار

(پیشرفته)

۶۰ساعت چهارشنبه  (ساعت ۱۳-۹) مهر ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
طراحی دستی طلاوجواهر ۴۸ساعت دوشنبه (ساعت ۱۰-۱۳) مهر ۴٫۹۰۰٫۰۰۰
طراحی دستی طلاوجواهر ۴۸ساعت سه شنبه (ساعت ۱۷-۱۴) مهر ۴٫۹۰۰٫۰۰۰

 

(ده جلسه، هفته ای نیم ساعت به طور خصوصی)

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
تار، سه تار ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
تار، سه تار ۵ ساعت یک شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
تار، سه تار ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
تار، سه تار ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۰-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
تار، سه تار ۵ ساعت چهارشنبه(ساعت۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
سنتور ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
سنتور ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
دف ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
دف ۵ ساعت چهار شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
گیتار ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
گیتار ۵ ساعت پنج شنبه (ساعت ۹-۱۴) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
گیتار فلامنکو ۵ ساعت سهشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
گیتار فلامنکو ۵ ساعت چهار شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
گیتار الکتریک ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
ویلن ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
ویلن ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۳-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
کاخن ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
کاخن ۵ ساعت چهارشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
عود ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
عود ۵ ساعت چهارشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
نی ۵ ساعت چهارشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
تنبک ۵ ساعت چهارشنبه (ساعت ۹-۲۰) مهر ۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

نام دوره متد آموزشی مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
فیلمنامه نویسی (مقدماتی) دو ترم

و کل دوره

۷۲ ساعت

۳۶ ساعت شنبه (۲۰-۱۷) مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
فیلمنامه نویسی (پیشرفته) ۳۶ ساعت شنبه (۲۰-۱۷)         مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
کارگاه تاتر (کارگردانی)

(مقدماتی)

چهار ترم

و کل دوره

۱۸۰ ساعت

۳۶ ساعت جمعه (۱۷-۱۴) مهر ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
کارگاه تاتر (کارگردانی)

(متوسطه)

۳۶ ساعت جمعه (۱۷-۱۴)         مهر ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
کارگاه تاتر (کارگردانی)

(پیشرفته)

۳۶ ساعت جمعه (۱۴-۱۰)         مهر ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
کارگاه تاتر(کارگردانی)

(کارگاه عملی)

۷۲ ساعت جمعه (۱۴-۱۰)         مهر ۸٫۴۰۰٫۰۰۰
فن بیان بازیگر دو ترم

و کل دوره

۷۲ ساعت

۳۶ ساعت دوشنبه ها- چهارشنبه ها ۱۲/۳۰-۹/۳۰ مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
فن بیان بازیگر ۳۶ ساعت جمعه ها ۱۴۱۰ مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
بازیگری(مقدماتی) دو ترم

و کل دوره

۲۱۶ ساعت

 

۷۲ساعت

جمعه ها ۱۵:۳۰ ۹:۳۰

یکشنبه-سه شنبه ۱۳-۱۰

مهر ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
بازیگری(متوسطه) ۷۲ساعت جمعه ها (۱۵:۳۰-۹:۳۰)    مهر ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
بازیگری(پیشرفته) ۷۲ساعت جمعه ها (۱۵:۳۰-۹:۳۰)    مهر ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
گویندگی و اجرا (مقدماتی) دو ترم

و کل دوره

۴۸ ساعت

۲۴ ساعت سه شنبه ها ۱۲-۹ مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
گویندگی و اجرا (پیشرفته) ۲۴ ساعت سه شنبه ها ۱۲-۹ مهر ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
فن بیان و سخنوری یک ترم ۲۴ ساعت شنبه ها (۱۵-۱۲)

پنجشنبه ها (۱۹-۱۶)

مهر ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
تدوین (نرم افزار) یک ترم ۳۶ساعت جمعه ها (۱۳-۱۰) مهر ۳٫۹۰۰٫۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
کارگاه نگارش مقاله، پروپوزال، پایان نامه ۱۰ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۶-۱۸) مهر ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
Academic writing ۲۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۸-۱۶) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Free Discussion ۲۰ ساعت پنج شنبه(ساعت۱۲-۱۰) مهر ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
روش تحقیق ۲۰ ساعت چهارشنبه ۱۹:۳۰-۱۷:۳۰ مهر ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
بازاریابی اینترنتی ۱۲ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) مهر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰