کلاس‌های زمستان ۱۳۹۶

برای کسب اطلاعات بیشتر همه گروه‌ها با شماره تلفن‌های زیر

تماس حاصل فرمایید.

۶۶۴۱۹۲۱۱     ۶۶۴۱۹۲۱۲      ۶۶۴۱۹۳۹۱

نام دوره

متد آموزشی مدت دوره زمان کلاس (روز ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) Four Corners ۳۲ ساعت روز های زوج (ساعت ۱۲٫۳۰-۱۵) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) Four Corners ۳۲ ساعت روز های زوج (ساعت ۱۲٫۳۰-۱۵) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) Four Corners ۳۲ ساعت روز های زوج (ساعت ۱۲٫۳۰-۱۵) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) Four Corners ۳۲ ساعت روز های فرد (ساعت ۱۲٫۳۰-۱۵) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) Four Corners ۳۲ ساعت روز های فرد (ساعت ۱۲٫۳۰-۱۵) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) Four Corners ۳۲ ساعت روز های فرد (ساعت ۱۲٫۳۰-۱۵) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) Four Corners ۳۲ ساعت روز های زوج (ساعت ۹٫۳۰-۱۲) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) Four Corners ۳۲ ساعت روز های زوج (ساعت ۹٫۳۰-۱۲) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) Four Corners ۳۲ ساعت روز های زوج (ساعت ۹٫۳۰-۱۲) دی ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح یک) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح دو) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح دو) Four Corners ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح سه) Four Corners ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح سه) Four Corners ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح چهار) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح پنج) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح پنج) Four Corners ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح شش) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح  هفت) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح هفت) Four Corners ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح هشت) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح نه) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح ده) Four Corners ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح ده) Four Corners ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
TTc ۴۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
TOEFL ۸۰ ساعت چهارشنبه پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
IELTS ۸۰ ساعت چهارشنبه پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
UTEPT ۴۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۵-۱۹) دی ماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
MSRT ۴۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۵-۱۹) دی ماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
GRE ۸۰ ساعت چهارشنبه پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان ایتالیایی۱ Espresso ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ایتالیایی۲ Espresso ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان روسی کتاب راه روسیه ۳۲ ساعت   دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Level 1 (زبان اسپانیایی) Prisma ۳۲ ساعت روز های زوج (ساعت ۱۲٫۳۰-۱۵) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Level 2(زبان اسپانیایی) Prisma ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Level 3(زبان اسپانیایی) Prisma ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Level 2(زبان اسپانیایی) Prisma ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Level 4(زبان اسپانیایی) Prisma ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Level 5(زبان اسپانیایی) Prisma ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Level 10(زبان اسپانیایی) Prisma ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۱ Alter Ego ۳۲ ساعت یکشنبه- سه­شنبه(ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۲ Alter Ego ۳۲ ساعت یکشنبه- سه­شنبه(ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۳ Alter Ego ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۴ Alter Ego ۳۲ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۱-۱۵) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی۱ Menschen- Sicher ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۲ Menschen- Sicher ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۳ Menschen- Sicher ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی B2 Menschen- Sicher ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی A2-2 Menschen- Sicher ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۱ جزوه استاد ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۲) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۲ جزوه استاد ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای۲ جزوه استاد ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۳ جزوه استاد ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۴ جزوه استاد ۳۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان چینی ۱ جزوه استاد ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۷٫۳۰-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان چینی ۳ جزوه استاد ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۷٫۳۰-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۱ جزوه استاد ۳۲ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۲ جزوه استاد ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۲ جزوه استاد ۳۲ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)

(Word، Excel) ICDL 1

۲۸ساعت سه شنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

(Word، Excel) ICDL 1

۲۸ساعت   دی ماه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

(Access،PowerPoint) ICDL 2

۲۸ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

(Access،PowerPoint) ICDL 2

۲۸ساعت   دی ماه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
مقدماتی ۳DMax ۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه (ساعت ۸-۱۱) دی ماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
متوسطه ۳DMax ۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۸) دی ماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
پیشرفته ۳DMax ۴۲ ساعت یکشنبه – سه­شنبه (ساعت ۸-۱۱) دی ماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
 (مقدماتی) AutoCAD ۴۲ ساعت یکشنبه – سه شنبه(ساعت ۱۱-۱۴) دی ماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
 (پیشرفته) AutoCAD
۴۲ ساعت یکشنبه – سه شنبه(ساعت ۱۷-۲۰) دی ماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
(گروه یک) V – Ray
۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه (ساعت ۱۷-۲۰) دی ماه ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
نقشه کشی معماری (گروه یک) ۴۲ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۵-۱۹) دی ماه ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
انیمیشن در معماری Lumion ۲۰ ساعت جمعه(ساعت ۹-۱۲) دی ماه ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
Revit (رویت در معماری) ۴۲ ساعت جمعه (ساعت ۱۲-۱۶) دی ماه ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
Photoshop   ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با InDesign ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با Fontlab ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با Illustrator ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار GIS ۲۰ ساعت سه‌شنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
SPSS ۱۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۵) دی ماه ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
بوزانته (شیت بندی) ۱۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۱-۱۳) دی ماه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ضوابط شهری ۳۶ ساعت جمعه (ساعت ۱۱-۱۳) دی ماه ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار Lisrel (کارگاه) ۴ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) دی ماه ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
فتوشاپ در معماری ۱۲ ساعت جمعه (ساعت ۱۳-۱۶) دی ماه ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
ویراستاری (ویرایش فنی و زبانی) ۳۰ ساعت چهار شنبه(ساعت ۱۵-۱۸) دی ماه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
ویراستاری (ویرایش فنی و زبانی) ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
نویسندگی ۲ ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
نویسندگی ۱ ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
شاهنامه خوانی ۱۲ساعت سه شنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۸۰۰٫۰۰۰
مثنوی خوانی ۱۲ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۸۰۰٫۰۰۰
گویندگی (خوانش، گویش) ۱۲ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۸۰۰٫۰۰۰
فن بیان و سخنوری ۲۴ ساعت جمعه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۵٫۹۹۰٫۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
طراحی ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۶- ۱۹) دی ماه ۳٫۲۰۰٫۰۰۰
نقاشی ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۲-۱۵) دی ماه ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
نقّاشی ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۰-۱۵) دی ماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
طراحی ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) دی ماه ۳٫۲۰۰٫۰۰۰
نگارگری، تذهیب ۳۰ ساعت چهارشنبه(ساعت ۱۴-۱۹) دی ماه ۳٫۳۰۰٫۰۰۰
طراحی فرش ۳۰ ساعت چهارشنبه(ساعت ۱۴-۱۹) دی ماه ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
نگارگری ۳۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) دی ماه ۳٫۳۰۰٫۰۰۰
خوشنویسی ۳۰ ساعت شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) دی ماه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
تذهیب ۳۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۱۲) دی ماه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
عکّاسی پایه ۲۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۶-۱۸) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
عکّاسی دیجیتال

(طبیعت،مستند اجتماعی،کودک و..)

۳۰ ساعت سه شنبه(ساعت ۱۶-۱۹) دی ماه ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
نقاشی‌خط ۲۸ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) دی ماه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
تصویرسازی ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) دی ماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
آموزش کارتون ۳۰ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) دی ماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته ۱۲ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) دی ماه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته (کارگاه) ۵ ساعت جمعه(ساعت ۹-۱۴) دی ماه ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته (کارگاه) ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۰-۱۵) دی ماه ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
خوشنویسی لاتین ۱۶ ساعت شنبه (ساعت ۱۷-۱۹) دی ماه ۱٫۷۵۰٫۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
طلاسازی ۱۶ ساعت دو شنبه (ساعت۱۰-۱۳) دی ماه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی ۱۶ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۰-۱۳) دی ماه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰

 

(ده جلسه، هفته ای نیم ساعت به طور خصوصی)

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
تار، سه­ تار ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۰-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
تار، سه­ تار ۵ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۰-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
سنتور ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۷) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
گیتار ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
عود، تار، سه­تار ۵ ساعت دوشنبه(ساعت۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
تنبور ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
دف، تنبک ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۳) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
تنبک ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۲-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
دف ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۴-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
نی، سلفژ ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۴-۱۷) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
گیتار ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
ویلن ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۵) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
کمانچه ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۰-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
گیتار ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۱۴) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
ویلن ۵ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۲-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
سازدهنی، سلفژ ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳٫۵۰۰٫۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
فیلم­نامه نویسی ۲۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۷٫۳۰-۱۹٫۳۰) دی ماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
بازیگری تئاتر ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) دی ماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
کارگاه نگارش مقاله، پروپوزال، پایان­نامه ۱۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۵) دی ماه ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
Academic writing ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
سخنرانی وهدایت جلسات درکنفرانس های بین المللی ۱۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) دی ماه ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
آشنایی با روش تحقیق کمّی ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با روش تحقیق کیفی ۲۰ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) دی ماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
بازاریابی اینترنتی ۱۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) دی ماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰