کلاس‌های پاییـز ۱۳۹۶

برای کسب اطلاعات بیشتر همه گروه‌ها با شماره تلفن‌های زیر

تماس حاصل فرمایید.

۶۶۴۱۹۲۱۱     ۶۶۴۱۹۲۱۲      ۶۶۴۱۹۳۹۱

نام دوره متد آموزشی مدت دوره زمان کلاس (روز ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
زبان انگلیسی فشرده   ۲۴ ساعت روز های فرد (۱۰-۱۲) ۱ آبان ۱/۵۰۰/۰۰۰
زبان انگلیسی فشرده   ۲۴ ساعت روز های فرد (۱۷-۱۹) ۱ آبان ۱/۵۰۰/۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح یک) Four Corners ۳۰ ساعت شنبه – چهارشنبه (ساعت ۱۷/۳۰-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح دو) Four Corners ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۲-۱۵) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح سه) Four Corners ۳۰ ساعت دوشنبه – چهارشنبه (ساعت ۱۷/۳۰-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح چهار) Four Corners ۳۰ ساعت دوشنبه – سه شنبه (ساعت ۱۷-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح شش) Four Corners ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۲) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح نه) Four Corners ۳۰ ساعت یکشنبه – چهارشنبه (ساعت۱۷/۳۰-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان انگلیسی (سطح یازده) Four Corners ۳۰ ساعت یکشنبه – سه شنبه (ساعت۱۷/۳۰-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان ایتالیایی ۱ Espresso ۳۰ ساعت   ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان ایتالیایی ۲ Espresso ۳۰ ساعت   ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان روسی کتاب راه روسیه ۳۰ ساعت   ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان ترکی استانبولی ۱ جزوه استاد ۳۰ ساعت شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان ترکی استانبولی ۲ جزوه استاد ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان ترکی استانبولی ۳ جزوه استاد ۳۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۹)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان ترکی استانبولی ۸ جزوه استاد ۳۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۶-۱۹)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان عربی جزوه استاد ۳۰ ساعت   ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
Level 1 (زبان اسپانیایی) Prisma ۳۰ ساعت شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
Level 2 (زبان اسپانیایی) Prisma ۳۰ ساعت   ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
Level 3 (زبان اسپانیایی) Prisma ۳۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
Level 4 (زبان اسپانیایی) Prisma ۳۰ ساعت   ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
Level 7 (زبان اسپانیایی) Prisma ۳۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
Level 9 (زبان اسپانیایی) Prisma ۳۰ ساعت   ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
B 2 (زبان اسپانیایی) Prisma ۳۰ ساعت   ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰

Conversacion – Inicial

مکالمه ۱ (زبان اسپانیایی)

Prisma ۳۰ ساعت     ۱/۸۰۰/۰۰۰

Conversacion – Intermedia

مکالمه ۲ (زبان اسپانیایی)

Prisma ۳۰ ساعت     ۱/۸۰۰/۰۰۰

Conversacion – avanzada

مکالمه ۳ (زبان اسپانیایی)

Prisma ۳۰ ساعت     ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان فرانسه ۱ Alter Ego ۳۰ ساعت یکشنبه – سه­ شنبه (ساعت ۱۷/۳۰-۱۹) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان فرانسه ۲ Alter Ego ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۲) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان فرانسه ۳ Alter Ego ۳۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۱-۱۴) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان آلمانی ۱ Menschen- Sicher ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۲-۱۵) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان آلمانی ۲ Menschen- Sicher ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۲) ۱۱مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان آلمانی ۳ Menschen- Sicher ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۴-۱۱)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان کره ای ۱ جزوه استاد ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۲)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان کره ای ۲ جزوه استاد ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۶)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان کره ای ۱ جزوه استاد ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان کره ای ۳ جزوه استاد ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان چینی جزوه استاد ۳۰ ساعت یکشنبه – سهشنبه (ساعت ۱۷/۳۰-۱۹)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان ژاپنی ۱ جزوه استاد ۳۰ ساعت سه­ شنبه (ساعت ۱۵-۱۹)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
زبان ژاپنی ۲ جزوه استاد ۳۰ ساعت شنبه (ساعت ۱۵-۱۹)   ۱/۸۰۰/۰۰۰
TTC   ۴۰ ساعت     ۳/۵۰۰/۰۰۰
TOEFL   ۸۰ ساعت یکشنبه سه­ شنبه (ساعت ۱۵-۱۹)   ۷/۵۰۰/۰۰۰
IELTS   ۸۰ ساعت     ۷/۵۰۰/۰۰۰
UTEPT   ۴۰ ساعت  پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳)  ۲۰ مهر ۳/۵۰۰/۰۰۰
MSRT   ۴۰ ساعت     ۳/۵۰۰/۰۰۰
GRE   ۸۰ ساعت     ۷/۵۰۰/۰۰۰
           
           
نام دوره مدت دوره زمان کلاس شروع کلاس شهریه (ریال)

ICDL 1 – Word & Excel

۲۸ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۵-۱۹) ۱۵ مهر ۱/۷۰۰/۰۰۰

ICDL 1 – Word & Excel

۲۸ ساعت   ۱۵ مهر ۱/۷۰۰/۰۰۰

ICDL 2 – Access & PowerPoint

۲۸ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) ۱۵ مهر ۱/۷۰۰/۰۰۰

ICDL 2 – Access & PowerPoint

۲۸ ساعت   ۱۵ مهر ۱/۷۰۰/۰۰۰
مقدماتی ۳DMax ۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه (ساعت ۸-۱۱) ۱۵ مهر ۳/۷۰۰/۰۰۰
متوسطه ۳DMax ۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه (ساعت ۱۵-۱۸) ۱۵ مهر ۳/۷۰۰/۰۰۰
پیشرفته۳DMax ۴۲ ساعت یکشنبه – سه­ شنبه (ساعت ۸-۱۱) ۱۵ مهر ۳/۷۰۰/۰۰۰
 (مقدماتی) AutoCAD ۴۲ ساعت یکشنبه – سه شنبه (ساعت ۱۱-۱۴) ۱۵ مهر ۳/۷۰۰/۰۰۰
 (پیشرفته) AutoCAD ۴۲ ساعت یکشنبه – سه شنبه (ساعت ۱۷-۲۰) ۱۵ مهر ۳/۷۰۰/۰۰۰
(گروه یک) V – Ray ۴۲ ساعت شنبه – دوشنبه (ساعت ۱۷-۲۰) ۱۵ مهر ۴/۶۰۰/۰۰۰
نقشه کشی معماری (گروه یک) ۴۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) ۱۵ مهر ۴/۶۰۰/۰۰۰
انیمیشن در معماری Lumion ۲۰ ساعت جمعه (ساعت ۹-۱۲) ۱۵ مهر ۲/۹۰۰/۰۰۰
Revit (رویت در معماری) ۴۲ ساعت جمعه (ساعت ۱۲-۱۶) ۱۵ مهر ۴/۶۰۰/۰۰۰
Photoshop   ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) ۱۵ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
آشنایی با InDesign ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) ۱۵ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
آشنایی با Fontlab ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) ۱۵ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
آشنایی با Illustrator ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) ۱۵ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار GIS ۲۰ ساعت سه‌شنبه (ساعت ۱۷-۱۹) ۱۵ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
SPSS ۱۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۵) ۱۵ مهر ۱/۶۰۰/۰۰۰
بوزانته (شیت بندی) ۱۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۱-۱۳) ۱۵ مهر ۲/۰۰۰/۰۰۰
ضوابط شهری ۳۶ ساعت جمعه (ساعت ۱۱-۱۳) ۱۵ مهر ۴/۵۰۰/۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار Lisrel (کارگاه) ۴ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) ۲۰ مهرماه ۱/۴۰۰/۰۰۰
فتوشاپ در معماری ۱۲ ساعت جمعه (ساعت ۱۳-۱۶)   ۲/۲۰۰/۰۰۰
نام دوره مدت دوره زمان کلاس شروع کلاس شهریه (ریال)
ویراستاری (ویرایش فنی و زبانی) ۳۰ ساعت چهار شنبه (ساعت ۱۵-۱۸) ۱۳ مهر ۲/۷۰۰/۰۰۰
ویراستاری ( ویرایش فنی و زبانی) ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) ۱۳ مهر ۲/۷۰۰/۰۰۰
نویسندگی ۲ ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) ۱۳ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
نویسندگی ۱ ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) ۱۳ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
شاهنامه خوانی ۱۲ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۵-۱۷) ۱۳ مهر ۸۰۰/۰۰۰
مثنوی خوانی ۱۲ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) ۱۳ مهر ۸۰۰/۰۰۰
گویندگی (خوانش، گویش) ۱۲ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) ۱۳ مهر ۸۰۰/۰۰۰
فن بیان و سخنوری ۲۴ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) ۱۳ مهر ۵/۹۹۰/۰۰۰
نام دوره مدت دوره زمان کلاس شروع کلاس شهریه (ریال)
طراحی ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۵- ۱۸) ۱۵ مهر ۳/۲۰۰/۰۰۰
نقاشی ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۲-۱۵) ۱۵ مهر ۲/۹۰۰/۰۰۰
نقاشی ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۰-۱۵) ۱۵ مهر ۳/۹۰۰/۰۰۰
طراحی ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۵ مهر ۳/۲۰۰/۰۰۰
نگارگری، تذهیب ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۴-۱۹) ۱۵ مهر ۳/۳۰۰/۰۰۰
طراحی فرش ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۴-۱۹) ۱۵ مهر ۴/۲۰۰/۰۰۰
نگارگری ۳۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۵ مهر ۳/۳۰۰/۰۰۰
خوشنویسی ۳۰ ساعت شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۵ مهر ۲/۷۰۰/۰۰۰
تذهیب ۳۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۱۲) ۱۵ مهر ۲/۷۰۰/۰۰۰
عکاسی پایه ۲۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) ۱۵ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰

عکاسی دیجیتال (طبیعت،  مستند اجتماعی، کودک و …)

۳۰ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۵ مهر ۲/۹۰۰/۰۰۰
نقاشی‌خط ۲۸ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۵ مهر ۲/۵۰۰/۰۰۰
تصویرسازی ۳۲ ساعت سه شنبه/ پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) ۱۱ مهر ۳/۹۰۰/۰۰۰
آموزش کارتون ۳۲ ساعت سه شنبه/ پنجشنبه ۱۱ مهر ۳/۹۰۰/۰۰۰
سرامیک شکسته ۱۲ ساعت شنبه (ساعت ۱۶/۳۰-۱۸/۳۰) ۱۵ مهر ۲/۵۰۰/۰۰۰
سرامیک شکسته (کارگاه) ۵ ساعت جمعه (ساعت ۹-۱۴) ۱۵ مهر ۱/۴۰۰/۰۰۰
سرامیک شکسته (کارگاه) ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۴-۱۹) ۱۵ مهر ۱/۴۰۰/۰۰۰
نام دوره مدت دوره زمان کلاس شروع کلاس شهریه (ریال)
طلاسازی ۱۶ ساعت سه شنبه (ساعت۱۱-۱۵) ۱ مهر ۴/۸۰۰/۰۰۰
طلاسازی ۱۶ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۱-۱۵) ۱ مهر ۴/۸۰۰/۰۰۰

(ده جلسه، هفته ای نیم ساعت به طور خصوصی)

نام دوره مدت دوره زمان کلاس شروع کلاس شهریه (ریال)
تئوری موسیقی ۲۰ ساعت     ۱/۸۰۰/۰۰۰
کارگاه درک و دریافت موسیقی
(ایرانی و کلاسیک)
۱۲ ساعت ۱/۸۰۰/۰۰۰
تار، سه ­تار ۵ ساعت سه شنبه / چهارشنبه (ساعت ۱۰-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
سنتور ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۷) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
سنتور ۵ ساعت سه شنبه از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
عود، تار، سه ­تار ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
تنبور ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
دف، تنبک ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
دف، تنبک ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
نی، سلفژ ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۴-۱۷) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
گیتار ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
پیانو ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
ویلن ۵ ساعت شنبه (ساعت ۸-۱۵) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
کمانچه ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۰-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
گیتار ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۲-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
ویلن ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۵) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
سازدهنی، سلفژ ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
پیانو ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
پیانو ۵ ساعت شنبه / سه شنبه (ساعت ۱۱-۱۹) از ثبت نام ۳/۵۰۰/۰۰۰
صدابرداری و میکس و مسترینگ ۱۲ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۴-۱۶)   ۲/۵۰۰/۰۰۰
نام دوره مدت دوره زمان کلاس شروع کلاس شهریه (ریال)
فیلم­نامه نویسی ۲۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۷/۳۰-۱۹/۳۰) ۲۰ مهر ۳/۹۰۰/۰۰۰
بازیگری تئاتر ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) ۲۰ مهر ۳/۹۰۰/۰۰۰
کارگاه نگارش مقاله، پروپوزال، پایان­ نامه ۱۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۵) ۱۳ مهر ۱/۳۰۰/۰۰۰
سخنرانی و هدایت جلسات درکنفرانسهای بینالمللی ۱۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) ۱۳ مهر ۱/۳۰۰/۰۰۰
آشنایی با روش تحقیق کمّی ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) ۱۳ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
آشنایی با روش تحقیق کیفی ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) ۱۳ مهر ۲/۶۰۰/۰۰۰
روش تحقیق به زبان انگلیسی ۱۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) ۱۳ مهر ۱/۳۰۰/۰۰۰
بازاریابی اینترنتی ۱۲ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۶) ۲۰ مهر ۱/۸۰۰/۰۰۰