کلاس‌های تابستان ۱۳۹۷

برای کسب اطلاعات بیشتر همه گروه‌ها با شماره تلفن‌های زیر

تماس حاصل فرمایید.

۶۶۴۱۹۲۱۱     ۶۶۴۱۹۲۱۲      ۶۶۴۱۹۳۹۱

نام دوره مدت دوره زمان کلاس (روز ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) ۳۰ ساعت روز های زوج{صبح} ساعت ۱۱:۳۰-۹ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) ۳۰ ساعت روزهای زوج{بعدازظهر} ساعت ۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) ۳۰ ساعت روز های زوج{صبح} ساعت ۱۱:۳۰-۹ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) ۳۰ ساعت روزهای زوج{بعدازظهر}ساعت ۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) ۳۰ ساعت روزهای زوج{صبح}ساعت ۱۱:۳۰-۹ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) ۳۰ ساعت روزهای زوج{بعدازظهر}ساعت ۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) ۳۰ ساعت روز های فرد{صبح}ساعت ۱۱:۳۰-۹ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح یک) ۳۰ ساعت روزهای فرد{بعدازظهر}ساعت ۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) ۳۰ ساعت روز های فرد{صبح}ساعت ۱۱:۳۰-۹ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح دو) ۳۰ ساعت روزهای فرد{بعدازظهر}ساعت ۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) ۳۰ ساعت روزهای فرد{صبح}ساعت ۱۱:۳۰-۹ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی فشرده (سطح سه) ۳۰ ساعت روزهای فرد{بعدازظهر}ساعت ۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح یک) ۴۰ ساعت شنبه دوشنبه{صبح}ساعت ۱۲-۹:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح یک) ۴۰ ساعت شنبه دوشنبه{بعدازظهر}ساعت ۲۰-۱۷:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح یک) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{صبح}ساعت ۱۲-۹:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح یک) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح دو) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح دو) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح سه) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح سه) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح چهار) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح چهار) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح پنج) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح پنج) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح شش) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{صبح}ساعت۱۱:۳۰-۹ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح شش) ۴۰ ساعت دوشنبه-چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح هفت) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح هفت) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح هشت) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح هشت) ۴۰ ساعت شنبه دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح نه)

۴۰ ساعت

یکشنبه-سه شنبه{صبح}ساعت۱۲-۹:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح نه) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح ده) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{صبح}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح ده) ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه{بعدازظهر}ساعت۱۷:۳۰-۱۵ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح یازده) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۱۵-۱۲:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان انگلیسی ترمیک (سطح یازده) ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷:۳۰ تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
TTc ۴۰ ساعت چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶ تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
TOEFL  (گروه یک) ۸۰ ساعت چهارشنبه پنجشنبه{بعدازظهر}ساعت ۲۰-۱۶ تیرماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
TOEFL  (گروه دو) ۸۰ساعت چهارشنبه-پنجشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷

جمعه{ صبح }ساعت۱۲-۱۰

تیرماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
IELTS (گروه یک) ۸۰ ساعت چهارشنبه پنجشنبه{ بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶ تیرماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
IELTS  (گروه دو) ۸۰ ساعت چهارشنبه-پنج شنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۷

جمعه{صبح}ساعت۱۲-۱۰

تیرماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
UTEPT ۴۰ ساعت چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶ تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
MSRT ۴۰ ساعت چهارشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶ تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
GRE ۸۰ ساعت چهارشنبه پنجشنبه{بعدازظهر}ساعت۲۰-۱۶ تیرماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
زبان ایتالیایی ۱ ۴۰ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت۱۵-۱۷:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ایتالیایی ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه سه شنبه (ساعت ۲۰-۱۷:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۱ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۹) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه (ساعت۱۷:۳۰-۱۵) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه (ساعت۲۰-۱۷:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۴ ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه (ساعت۱۷:۳۰-۱۵) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۵ ۴۰ ساعت شنبهچهارشنبه (ساعت۲۰-۱۷:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۶ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۳-۹) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان اسپانیایی ۱۳ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۷-۱۳) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۱ ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه (ساعت۲۰-۱۷:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه (ساعت۱۵-۱۲:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فراسه ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه (ساعت۱۷:۳۰-۱۵) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان فرانسه ۴ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه (ساعت ۲۰-۱۷:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۱ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۳-۹) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۲ ۴۰ ساعت شنبه-دوشنبه (ساعت۱۷:۳۰-۱۵) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان آلمانی ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه (ساعت۱۳-۹) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۱ ۴۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۹-۱۶) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۲ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۲-۹) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۳ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۶-۱۳) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۴ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۲-۹) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۵ ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۹-۱۶) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان کره ای ۶ ۴۰ ساعت

پنجشنبه(ساعت۱۶-۱۳)

تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
تاپیک ۱ ۳۲ ساعت جمعه(ساعت۱۲-۹) تیرماه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
زبان چینی ۱ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۲۰-۱۷:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان چینی ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۵-۱۲:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان چینی ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۷:۳۰-۱۵) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۱ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۵-۱۲:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۲ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۱۷:۳۰-۱۵) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
زبان ژاپنی ۳ ۴۰ ساعت یکشنبه-سه شنبه(ساعت۲۰-۱۷:۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
Word،  Excel – ICDL 1 ۳۶ساعت سه شنبه (ساعت ۱۶-۲۰) تیرماه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
Word،  Excel – ICDL 1 ۳۶ساعت پنجشنیه (ساعت ۹-۱۳) تیرماه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
Access،PowerPoint ICDL 2 ۳۶ساعت پنجشنیه (ساعت ۱۳-۱۷) تیرماه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
Access،PowerPoint ICDL 2 ۳۶ساعت سه شنبه (ساعت ۱۲-۱۶) تیرماه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
مقدماتی ۳DMax ۵۰ ساعت شنبه-دوشنبه(۱۵-۱۷:۳۰) تیرماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
متوسطه ۳DMax ۵۰ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت۱۷:۳۰-۲۰) تیرماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
پیشرفته۳DMax ۵۰ ساعت یکشنبه سه­شنبه (ساعت ۱۷:۳۰-۲۰) تیرماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
 (مقدماتی)AutoCAD ۵۰ ساعت یکشنبه سه شنبه(ساعت ۱۵-۱۷:۳۰) تیرماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
 (پیشرفته)AutoCAD ۴۸ ساعت یکشنبه سه شنبه(ساعت ۱۷-۲۰) تیرماه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
V – Ray ۴۸ ساعت شنبه دوشنبه (ساعت ۱۷-۲۰) تیرماه ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
نقشه کشی معماری ۴۸ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۵-۱۹) تیرماه ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
انیمیشن در معماری Lumion ۳۰ ساعت جمعه(ساعت ۹-۱۲) تیرماه ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
Revit (رویت در معماری) ۴۸ ساعت جمعه (ساعت ۱۲-۱۶) تیرماه ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
Photoshop  ۳۶ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۵-۱۸) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با InDesign ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۷-۲۰) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با Fontlab ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۸) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با Illustrator ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۸) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار GIS ۳۰ ساعت دو‌شنبه (ساعت ۱۷-۲۰) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار GIS  ۳۰ ساعت پنج شنبه (ساعت ۱۵-۱۸) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
SPSS ۱۶ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۵) تیرماه ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
پرزانته (شیت بندی) ۱۵ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۱-۱۳) تیرماه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
ضوابط شهری ۴۸ ساعت جمعه (ساعت ۹-۱۳) تیرماه ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار Lisrel (کارگاه) ۸ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۹) تیرماه ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
فتوشاپ در معماری ۲۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۳-۱۶) تیرماه ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
برنامه نویسی اندروید  ۲۸ ساعت جمعه (ساعت ۱۳ – ۹) تیرماه ۴٫۹۵۰٫۰۰۰
برنامه نویسی اندروید (فروشگاه اینترنتی) ۸ ساعت جمعه (ساعت ۱۳ – ۹) تیرماه ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
پایتون (مقدماتی) ۲۸ ساعت جمعه (ساعت ۱۳ – ۹) تیرماه ۴٫۹۵۰٫۰۰۰
پایتون (پیشرفته) ۲۸ ساعت جمعه (ساعت ۱۳ – ۹) تیرماه ۴٫۹۵۰٫۰۰۰
نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
ویراستاری( ویرایش فنی و زبانی) ۳۰ ساعت چهار شنبه(ساعت ۱۵-۱۸) تیرماه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
ویراستاری( ویرایش فنی و زبانی) ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) تیرماه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
نویسندگی ۱ ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۸-۲۰) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
نویسندگی ۲ ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
نویسندگی ۳ ۲۰ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۴-۱۶) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
شاهنامه خوانی ۱۲ساعت سه شنبه (ساعت ۱۶-۱۸) تیرماه ۸۰۰٫۰۰۰
مثنوی خوانی ۱۲ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) تیرماه ۸۰۰٫۰۰۰
گویندگی (خوانش، گویش) ۱۲ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۷-۱۹) تیرماه ۸۰۰٫۰۰۰
فن بیان و سخنوری (گروه یک) ۲۴ ساعت پنجشنبه ساعت (۹-۱۳) تیرماه ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
فن بیان و سخنوری (گروه دو) ۲۴ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۵-۱۹)

 

تیرماه ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
طراحی ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۶- ۱۹) تیرماه ۳٫۲۰۰٫۰۰۰
نقاشی ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۲-۱۵) تیرماه ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
طراحی ۳۰ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۶- ۱۹) تیرماه ۳٫۲۰۰٫۰۰۰
نقاشی ۴۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۴-۱۰) تیرماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
نگارگری ۳۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۴-۱۹) تیرماه ۳٫۳۰۰٫۰۰۰
خوشنویسی ۳۰ ساعت شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) تیرماه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
تذهیب ۳۰ ساعت دوشنبه (ساعت ۹-۱۲) تیرماه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
عکّاسی پایه ۲۰ ساعت چهارشنبه (ساعت۱۶-۱۸) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
عکّاسی پیشرفته

(طبیعت،مستند اجتماعی،کودک و …)

۳۰ ساعت سه شنبه(ساعت ۱۶-۱۹) تیرماه ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
نقاشی‌خط ۲۸ ساعت یکشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) تیرماه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
تصویرسازی ۳۲ ساعت سه شنبه/ پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۹) تیرماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
آموزش کارتون ۳۲ ساعت سه شنبه/ پنجشنبه تیرماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته ۱۲ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) تیرماه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
شمع سازی ۱۲ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۸-۲۰) تیرماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
سرامیک شکسته (کارگاه) ۸ ساعت جمعه(ساعت ۹-۱۳)&(ساعت۱۴-۱۸) تیرماه ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
شمع سازی(کارگاه) ۸ ساعت جمعه(ساعت ۹-۱۳)&(ساعت۱۴-۱۸) تیرماه ۱٫۱۰۰٫۰۰۰
خوشنویسی لاتین ۱۶ ساعت شنبه (ساعت ۱۸-۲۰) یا (ساعت ۱۶-۱۸) تیرماه ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
نقاشی روی پارچه (گروه یک) ۲۴ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۱-۱۴) تیرماه ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
نقاشی روی پارچه (گروه دو) ۲۴ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۷-۲۰) تیرماه ۲٫۹۰۰٫۰۰۰
گریم ۳۶ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۷-۲۰) تیرماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
مجسمه سازی (مقدماتی) ۴۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
مجسمه سازی (متوسط) ۵۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۵-۲۰) تیرماه ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
مجسمه سازی (پیشرفته) ۵۰ ساعت جمعه (ساعت ۱۵-۲۰) تیرماه ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
آموزش امضاء ۵ ساعت پنجشنبه (ساعت۱۴-۱۹) تیرماه ۵۵۰٫۰۰۰
خوشنویسی (زیبانویسی با خودکار) ۱۵ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۱٫۳۰-۱۳) تیرماه ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
طلاسازی مقدماتی ۱ ۲۰ ساعت دو شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی مقدماتی ۲ ۲۰ ساعت دو شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی مقدماتی ۳ ۲۰ ساعت دو شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی پیشرفته ۱ ۲۰ ساعت دو شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی پیشرفته ۲ ۲۰ ساعت دو شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی پیشرفته ۳ ۲۰ ساعت دو شنبه یا پنج شنبه (ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
طلاسازی پیشرفته ۴ ۲۰ ساعت دو شنبه یا پنج شنبه(ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۵٫۸۰۰٫۰۰۰
ژورنال سازی ۱ ۲۰ ساعت دو شنبه یا پنج شنبه(ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
ژورنال سازی ۲ ۲۰ ساعت دوشنبه یا پنج شنبه(ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
ژورنال سازی ۳ ۲۰ ساعت دوشنبه یا پنج شنبه(ساعت ۱۰-۱۵) تیرماه ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
طراحی طلاوجواهر با نرم افزار (مقدماتی) ۶۰ ساعت پنج شنبه(ساعت ۱۰-۱۴) تیرماه ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
طراحی طلاوجواهر با نرم افزار (پیشرفته) ۶۰ ساعت پنج شنبه(ساعت ۱۰-۱۴) تیرماه ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
طراحی دستی طلاوجواهر ۴۸ ساعت پنج شنبه(ساعت ۱۰-۱۳) تیرماه ۵٫۹۰۰٫۰۰۰

(ده جلسه، هفته ای نیم ساعت به طور خصوصی)

نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
تار، سه ­تار ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۰-۲۰) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
تار، سه­ تار ۵ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۰-۲۰) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
تار، سه ­تار، عود ۵ ساعت دوشنبه(ساعت۹-۲۰) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
سنتور ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۷) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
تنبور ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۱۹) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
دف، تنبک ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۳) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
تنبک ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۲-۱۹) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
دف ۵ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۴-۱۹) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
نی ۵ ساعت دوشنبه (ساعت ۱۴-۱۷) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
گیتار ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۹) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
گیتار ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۹) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
گیتار ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۱۹) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
ویلن ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۱۵) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
ویلن ۵ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۲-۱۹) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
کمانچه ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۰-۱۹) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
سازدهنی، سلفژ ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۷) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت یکشنبه (ساعت ۹-۱۷) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۲۰) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت شنبه (ساعت ۹-۲۰) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
پیانو ۵ ساعت سه شنبه (ساعت ۹-۲۰) تیرماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
نام دوره مدت دوره (ساعت) زمان کلاس (روز-ساعت) شروع کلاس شهریه (ریال)
فیلم­نامه نویسی ۲۰ ساعت چهارشنبه (ساعت ۱۷٫۳۰-۱۹٫۳۰) تیرماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
بازیگری تئاتر ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۶-۱۸) تیرماه ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
کارگاه نگارش مقاله، پروپوزال، پایان ­نامه ۱۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۳-۱۵) تیرماه ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
Academic writing ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۱۵-۱۷) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Free Discussion ۲۰ ساعت پنجشنبه(ساعت۱۰٫۳۰-۱۲٫۳۰) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
آشنایی با روش تحقیق کمّی ۲۰ ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
آشنایی با روش تحقیق کیفی ۲۰ساعت پنجشنبه (ساعت ۹-۱۳) تیرماه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
بازاریابی اینترنتی ۱۲ ساعت سه شنبه (ساعت ۱۶-۱۹) تیرماه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰